Header Ads

ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΓΥΦΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕΣτόχος η στήριξη των Ρομά και ευπαθών ομάδων

  • (0)

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Τα «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (στον Άξονα Προτεραιότητας 4) και ειδικότερα στο πρόγραμμα «Πλήρης Ένταξη του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, καθώς και οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτης Ρήγας.


Η δράση αποτελεί τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, που υλοποιήθηκε κατά το Γ΄ ΚΠΣ, μέσω των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), ενώ ο ΟΑΕΔ δεσμεύεται για την προώθηση ενημέρωσης των τοπικών Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ως προς την αναγκαιότητα σύνδεσης των τοπικών τους υπηρεσιών με τις υπηρεσίες του Κέντρου. Επίσης, για πρώτη φορά τα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων χωροθετούνται υποχρεωτικά εντός ή περιμετρικά των οικισμών των Ρομά.

Υπεύθυνη αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της απόφασης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και «Δικαιούχος» η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ), η οποία είναι αρμόδια για την έναρξη και υλοποίηση των πράξεων, που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την αυτοδιοίκηση, την εμπειρία της και την άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

Όπως αναφέρεται στην Απόφαση, «δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου, κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της δράσης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και η μετεξέλιξή τους σε Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους», ενώ ο νέος διευρυμένος ρόλος τους «θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, τόσο με τις τοπικές δημοτικές αρχές, όσο και με αρμόδιους τοπικούς φορείς».

Στην απόφαση περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, παλιννοστούντες και πρόσφυγες) και κυρίως οι Ρομά στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας και ένταξης στον κοινωνικό ιστό, αλλά και στη στέγαση, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την υγεία.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύεται για την προώθηση της ενημέρωσης των ΟΤΑ ως προς την αναγκαιότητα σύνδεσης των δημοτικών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες των Κέντρων, έτσι ώστε να αποτελέσουν μοχλό σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων δράσης.

Οι υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην ελληνική κοινωνία, τη στήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και την αξιοποίηση των θεσμοθετημένων δομών της Πολιτείας.

Επίσης, θα παρέχεται η στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών, η διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των ωφελουμένων για τη ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών και νομικών εκκρεμοτήτων, εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα Δημόσιας Υγείας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη κ.λπ.

Ακόμη, θα υπάρχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης για τη δημιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, θα συμβάλλουν στην υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προσόντων, υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας και προώθηση σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και την άρση των στερεότυπων και προκαταλήψεων, την ενημέρωση του πληθυσμού των ωφελουμένων για θέματα Δημόσιας Υγείας, στην καταγραφή και διεξαγωγή ερευνών κ.λπ.

Στην Απόφαση επισημαίνεται ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι σκόπιμη η ανάπτυξη συνεργασίας με δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και με άλλες δράσεις ή υπηρεσίες χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα: ο στόχος της προώθησης της απασχόλησης επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» καθώς και εθνικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Η εγγραφή και παραμονή στο σχολείο επιτυγχάνονται σε συνέργεια με δράσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας. Η προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας επιτυγχάνεται σε συνεργασία με εθνικές πολιτικές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.

Σε τοπικό επίπεδο απαιτείται η σύνδεση και η επίτευξη συνέργειας με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, η ανάπτυξη δικτύων με αρμόδιους φορείς, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ για την παροχή υπηρεσιών θα λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι, όπως η κατάσταση απασχόλησης και η ανεργία, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η διαβίωση στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχιας, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατάσταση υγείας κ.λπ.

Ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, δύναται να είναι ή να ανήκουν σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα με σχετική αρμοδιότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που περιλαμβάνουν στον σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ή την υποστήριξη των πληθυσμών των Τσιγγάνων και άλλων ευπαθών ομάδων καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίων Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω.

Ο Συντονισμός και η Υποστήριξη των υλοποιούμενων ενεργειών για την ευθύνη και την επάρκεια των Κέντρων σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη είναι του υπουργείου Υγείας, ενώ ο έλεγχος και η παρακολούθηση θα γίνεται από την εκάστοτε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), για θέματα αρμοδιότητάς της.

Τέλος, η χρηματοδότηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, ενώ η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.